Polityka prywatności - e-library

Polityka prywatności

Administratorem niniejszej strony www.elibrary.com.pl (zwana dalej Stroną) jest Edra Urban & Partner Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dzielnicy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537047, NIP: 8971804337, o kapitale zakładowym w wysokości 40 000 zł. Administrator dokłada wszelkich starań, aby z zachowaniem najwyższych standardów chronić Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności określa, jakie dane osobowe i informacje są gromadzone przez Administratora, a także w jaki sposób zostaną wykorzystane.

Dane niezbędne do rejestracji

W celu skorzystania z niektórych funkcji Strony, konieczne jest założenie konta. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail i opcjonalnie imię i nazwisko. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 

Zbieranie danych osobowych

 

Administrator może się także zwrócić do Państwa z prośbą o podanie informacji osobistych. Przekazanie tych informacji jest całkowicie dobrowolne i mogą to być dane kontaktowe, takie jak nazwa użytkownika (imię i nazwisko), adres e-mail. W celu uzyskania dostępu do niektórych treści i do korzystania z pełnej funkcjonalności i zaawansowanych funkcji Strony, konieczne będzie zarejestrowanie się na Stronie. Pozyskane w czasie rejestracji dane są połączone bezpośrednio z osobistą nazwą użytkownika oraz hasłem i mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę, która wpisze prawidłową nazwę użytkownika i hasło powiązane z określonym profilem.

 

Rejestracja na Stronie elibrary.com.pl

Osoby, które dokonują rejestracji na Stronie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Aby ułatwić obsługę Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane te można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

a.  w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Stronie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

c.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

Rezygnacji można dokonać również zmieniając ustawienia na swoim profilu lub wysyłając maila na adres biuro@edraurban.pl

W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe?

Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane do logowania się do systemu. Zarówno rejestracja, jak i podanie określonych danych są obowiązkowe, jeżeli chcą Państwo korzystać ze spersonalizowanych funkcji Strony.
Informacje zbierane podczas rejestracji wykorzystywane są jedynie do komunikacji o rozpoczęciu i zakończeniu subskrypcji,.
 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy statystycznej dotyczącej użytkowania strony internetowej elibrary.com.pl.
Informacje otrzymane w trakcie korespondencji z Państwem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

 

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie pracownicy Wydawnictwa oraz pracownicy firm realizujących obsługę Strony.
Wydawnictwo nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych podmiotom trzecim.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody w następujących przypadkach:

- w odpowiedzi na wezwania lub nakazy sądowe

- jeśli wydawnictwo uzna, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących podejrzenia oszustwa, bezpieczeństwa osób lub mienia, naruszenia zasad lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.

 

Dostęp i zmiana danych

Zarejestrowani użytkownicy mają po zalogowaniu dostęp do swoich danych osobowych i mogą je w dowolnym momencie zmienić.
W przypadku, gdy chcą Państwo usunąć swoje dane z serwisu, prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową pod adresem: info@edraurban.pl.
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do powiadamiania o zmianach i aktualizacji strony w razie potrzeby.

Lokalizacje przetwarzania

Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce lub innym kraju, w którym firmy Edra Urban & Partner i ich dostawcy usług utrzymują serwery i urządzenia, w tym Indie,  Filipiny, Singapur, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Podejmujemy kroki, w tym poprzez umowy, w celu zapewnienia, że informacje są chronione bez względu na miejsce ich lokalizacji, w sposób zgodny ze standardami ochrony wymaganymi przez obowiązujące prawo. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") do kraju, który nie otrzymał decyzji o odpowiedniej ochronie ze strony Komisji Europejskiej, polegamy na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule Umowne .

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Jednocześnie Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Prawo do zmian, informacji i sprzeciwu


Zarejestrowani użytkownicy mają po zalogowaniu dostęp do swoich danych osobowych i mogą je w dowolnym momencie zmienić. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z nami (e-mail: biuro@edraurban.pl). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.


Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do danych
- sprostowania danych
- usunięcia danych
- ograniczenia przetwarzania danych
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@edraurban.pl
 

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmiany danych osobowych Użytkownik może dokonać przesyłając e-mail na adres: biuro@edraurban.pl


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@edraurban.pl

 

Dane zbierane automatycznie z przeglądarek oraz poprzez wykorzystywanie plików cookies

Po zalogowaniu się na Stronie www.edraurban.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pełna Uniform Resource Locator „URL”, a także daty i godziny odwiedzin oraz wyświetlana lub szukana na Stronie zawartość.
Strona internetowa Wydawnictwa wykorzystuje pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki. Cookies są to anonimowe, unikatowe identyfikatory alfanumeryczne wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera. Rodzaj informacji, które są gromadzone za pośrednictwem cookies, jest specyficzny dla komputera. Cookies są stosowane do gromadzenia informacji na temat korzystania ze strony (np. czy są Państwo zalogowani), dzięki temu możecie Państwo przeglądać artykuły, streszczenia lub inne dokumenty. Cookies mają charakter tymczasowy i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Istnieją też „trwałe” cookies, umożliwiające bardziej spersonalizowane przeglądanie i ułatwiające poruszanie się po Stronie.
Na Stronie mogą się również znaleźć informacje od partnerów zewnętrznych (anonimowe, zagregowane dane o użytkownikach do celów analizy użytkowania, kontroli jakości oraz zarządzania i poprawy Strony).
Każdy użytkownik może zapobiec przyjmowaniu nowych plików cookies przez przeglądarkę, wtedy gdy tylko pojawi się nowy plik cookie, przesyłana jest z przeglądarki informacja. Można również całkowicie wyłączyć pliki cookies, korzystając z menu ustawienia w przeglądarce. Jeśli zdecydują się Państwo wyłączyć pliki cookies, można nadal korzystać z witryny, ale niemożliwe stanie się zarejestrowanie, zalogowanie się lub skorzystanie z zaawansowanych funkcji personalizacji strony, mimo że podstawowe cechy i funkcjonalność oferowana dla niezarejestrowanych użytkowników Strony będą możliwe

 

W ramach Strony pliki cookies są wykorzystywane w celu:

- świadczenia usług;

- dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

- tworzenia statystyk w celu raportowania instytucjom, które zapewniają Państwu bezpłatny dostęp do Strony a także by pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

JSESSIONID – elibrary.com.pl identyfikator sesji _ga, _gat, _gid - google analytics na elibrary.com.pl; edge.sharethis.com _stid; t.sharethis.com _stid


Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@edraurban.pl lub adres korespondencyjny:

Edra Urban & Partner sp. z o.o.

ul. Kościuszki 29

50-011 Wrocław

 

Zmiany dotyczące polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.